POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE:

Pořadateli soutěže jsou Pivovary Lobkowicz, a.s., sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha, IČ: 28489411, DIČ: CZ28489411, registrovaná u Městského soudu v Praze B 14838

Vyhrajte pukázku v hodnotě 500 Kč na pánskou módu CELIO.

  1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž je realizována v termínu OD 1.12.2022 – DO 11.12.2022, 23:59 hod. na území České republiky.

  1. PODMÍNKY ÚČASTI:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora, všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.

Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky. Účastník musí v období trvání soutěže vytvořit objednávku na e-shopu www.pivobod.cz a bude kupujícímu doručena a objednávka řádně dokončena.

  1. PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Podmínkou účasti v soutěži je nákupu na e-shopu pivobod.cz, kdy se účastník automaticky zapojuje do slosování. Organizátor soutěže náhodně vybere 6x výherce (z nichž každý obdrží 1x voucher na e-shop celiostore.cz v hodnotě 500 Kč a 1x voucher na e-shop pivobod.cz v hodnotě 500 Kč), kteří v daném období zakoupili na www.pivobod.cz

  1. VÝHRY V SOUTĚŽI:

Výhrou v této soutěži je voucher na e-shop celiostore.cz v hodnotě 500 Kč. Výhru lze zaslat pouze na adresu v České republice.  

Výherci soutěže budou o výhře Pořadateli informováni nejpozději do 3 dnů od skončení soutěže prostřednictvím e-mailu, který je uveden v jejích objednávce z Pivobod.cz. Poukáza bude zaslána elektornicky výherci.

V případě, že výherci na výzvu Pořadatelů o sdělení způsobu předání výhry nebo sdělení údajů pro zaslání výhry nereaguje nebo požadované informace nesdělí ani do 5 pracovních dnů ode dne vyzvání Pořadateli, vyhrazují si Pořadatelé právo dle svého uvážení výhru si ponechat nebo určit v souladu se soutěžními podmínkami náhradního výherce. 

Výhra bude odeslána, či jinak předána výherci nejpozději do 30 dnů od získání údajů pro zaslání od výherci

Výhra z této soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné soutěžící.

  1. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zapojením se do soutěže na internetové adrese khttps://www.instagram.com/pivobod.cz/ a profilu celiocesko na sociální síti Instagram. Účastník Soutěže dobrovolně dává svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách tady bude odkaz na pravidla soutěže. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu a po skončení Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele či Organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli či Organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel či Organizátor porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů.

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem či organizátorem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří a předá do Soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto pravidel.

V souladu s § 85 – § 86 OZ výherce soutěže dává svojí účastí v soutěži pořadateli a organizátorovi soutěže souhlas s užitím své podobizny či fotografického nebo jiného obrazového snímku, na kterém bude zachycen při převzetí výhry a v případě, že takový snímek pořídí sám, bez účasti fotografa pořadatele/organizátora, zavazuje se jej zaslat elektronicky pořadateli/organizátorovi. Souhlas se uděluje k použití snímku na facebookových stránkách pořadatele/organizátora soutěže.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

  1. DALŠÍ PRAVIDLA

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webu zase odkaz na konkrétní stránku s pravidly . Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.

V Praze dne 31. 10. 2022